پگاه رزم آوران

پگاه رزم آوران

شرکت پگاه رزم آوران درتاریخ1374/02/10 به عنوان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 11208 دراداره ثبت شرکتها ومالکیت صنعتی اصفهان به ثبت رسید. مطابق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 1384/04/28 شرکت پگاه رزم آوران از شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام تغییر یافت واساسنامه جدیدی مشتمل بر 78ماده و14 تبصره تصویب و مبلغ اسمی هرسهم از ده هزار ریال به هزار ریال کاهش یافت وهمچنین شرکت فاقد هرگونه سهام ممتاز میباشد ////

آخرین افزایش سرمایه شرکت

آخرین افزایش سرمایه شرکت به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1386/09/29 ازمبلغ60 میلیارد ريال به مبلغ 78.000.000.000ريال منقسم به78.000.000 سهم 1.000ريالی عادی با نام تغییر یافته است.